# Bez kategorii

Niezaspokojenie roszczeń wierzyciela

blog117

Przestępstwo z art. 300 Kodeksu Karnego jest umyślnym przestępstwem na szkodę wierzyciela. Polega ono na udaremnianiu lub uszczuplaniu zaspokojenia wierzyciela przez sprawcę, któremu grozi niewypłacalność lub upadłość. Sposobem popełnienia tego przestępstwa w myśl artykułu 300 KK ma być:

  • usuwanie,
  • ukrywanie,
  • zbywanie,
  • darowywanie,
  • niszczenie,
  • uszkadzanie,
  • rzeczywiste lub pozorne obciążanie składników swego majątku przez dłużnika.

 Ten kto dopuści się wyżej opisanego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności do lat

Jeżeli wyżej opisany czyn został popełniony w stosunku do mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem, a sprawca działał w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli opisany czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.   ( jest to typ kwalifikowany przestępstwa ) .

Warto dodać, że jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.