# Bez kategorii

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu-jak poważne konsekwencje prawne rodzi?

blog37

Najważniejszą sprawą dla ustalenia konsekwencji prawnych jakie Ci grożą za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest ustalenie czy będziesz odpowiadał jeszcze za wykroczenie czy twoja odpowiedzialność będzie związana z popełnionym przestępstwem. Oczywiście zależy to od ilości alkoholu zawartego w wydychanym powietrzu, ewentualnie ilości spożytego alkoholu we krwi.

Prowadzenie auta w stanie po użyciu alkoholu skutkuje obligatoryjnie orzeczeniem o zatrzymaniu prawa jazdy od 6 miesięcy do lat 3. Stan po użyciu alkoholu zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Skazanie za to wykroczenie może skutkować również pozbawieniem wolności – karą aresztu na czas do 30 dni lub grzywną od 50 do 5 000 złotych. Konsekwencją tego wykroczenia jest również 10 punktów karnych dla jego sprawcy. Policjant jednak nie może wypisać nam mandatu, gdyż w przypadku obligatoryjnego orzekania o zastosowaniu środka karnego (jakim jest zatrzymanie prawa jazdy) nie może być prowadzone postępowanie mandatowe. Warto zwrócić uwagę, że skazanie za wykroczenie rodzi mniej dotkliwe skutki niż skazanie za przestępstwo. Osoba skazana za wykroczenie nie zostaje odnotowana w rejestrze skazanych chyba, że dojdzie do skazania na karę aresztu. Sąd wobec sprawcy tego wykroczenia może, w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy zapoznaniu się ze szczególną sytuacją życiową sprawcy oraz jego wcześniejszym postępowaniem.

Kierowca znajdujący się w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo zagrożone wyższymi sankcjami prawnymi. Stan ten zachodzi, jeżeli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny i wynosi od 3 do 15 lat. Ponadto Sąd orzeka karę grzywny, pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę ograniczenia wolności do lat 2. Obligatoryjnym elementem jest również orzeczenie świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimum 5000 zł. Jeżeli sprawca czynu był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie można zdawać egzaminu na prawo jazdy żadnej kategorii. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po okresie czasu, na jaki został zatrzymany, jeżeli okres ten nie przekraczał 1 roku. W przypadku zatrzymania na okres dłuższy, dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje ubiegającej się o to osoby.