# Bez kategorii

Jak pozostać dłużej na wolności? Może, odroczenie wykonania kary?

rsz_najib-kalil-606295-unsplash

Jedną z najsurowszych kar w polskim systemie prawnym jest kara pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, iż orzeczenie tej kary nie zawsze wiąże się z natychmiastowym jej wykonaniem. Polski ustawodawca przewiduje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, czyli przesunięcia w czasie jej odbywania.

Warto jednak zaznaczyć, iż skorzystanie z powyższej instytucji nie przysługuje każdemu. Można odroczyć tylko taką karę, której odbycie nie zostało już rozpoczęte.

Ustawodawca wskazuje również 2 grupy przesłanek odroczenia wykonywania kary: obligatoryjną i fakultatywną.

Pierwsza z nich nakłada na Sąd obowiązek udzielenia odroczenia. Ma to miejsce w sytuacji, w której skazany jest chory psychicznie lub choruje w inny ciężki sposób. Choroba psychiczna stwierdzona przez biegłych z zakresu psychiatrii nie jest podważalna i zawsze jest czynnikiem wpływającym na odroczenie wykonania kary. Natomiast inne choroby skazanego, które są gwarancją zastosowania tej instytucji, muszą być schorzeniami, których leczenie w zakładzie więziennym nie byłoby skuteczne, a nieleczone zagrażałoby jego życiu.

Druga grupa przesłanek nie nakłada na Sąd obowiązku udzielenia odroczenia wykonania kary. Sąd, mając na uwadze skazanego i jego rodzinę, może przesunąć w czasie odbycie kary. Taka sytuacja może nastąpić, w przypadku, w którym skutki odbywania kary pozbawienia wolności byłyby zbyt ciężkie dla jego rodziny. Ciężar skutków wynikających z odbywania kary jest oceniany w sposób indywidualny.

Czas, na który może być odroczone wykonanie kary ściśle związany jest z powodem warunkującym zastosowaniem tej instytucji. W przypadku obligatoryjnego obowiązku przesunięcia odbycia kary w czasie następuje ono do ustania przeszkody, tj. choroby. Natomiast w przypadku fakultatywnego odroczenia, Sąd może przesunąć termin do 1 roku, gdy natychmiastowe pozbawienia wolności przyniosłyby zbyt ciężkie skutki ale skazanego lub jego rodziny oraz do 3 lat po urodzeniu dziecka w stosunku do skazanej ciężarnej kobiety lub osoby skazanej, która samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem.