# Bez kategorii

Konfrontacja – jako szczególny rodzaj przesłuchania w procesie karnym

blog160

Konfrontacja jest szczególnym rodzajem przesłuchania, podczas którego organ procesowy poprzez jednoczesne przesłuchanie dwóch źródeł dowodowych dąży do wyjaśnienia istotnych rozbieżności w środkach dowodowych z nich płynących, a dotyczących tej samej okoliczności.

Konfrontację przeprowadza się, gdy istnieje konieczność wyjaśnienia sprzeczności o charakterze istotnym. Przez istotny charakter należy rozumieć okoliczności, które mają wpływ na ustalenie postępowania.

Konfrontowane mogą być, jak wynika z treści przepisu kodeksu postępowania karnego, osoby przesłuchiwane. Przesłuchiwani w tym trybie mogą być, zatem oskarżeni, świadkowie, biegli i specjaliści. Nie budzi wątpliwości możliwość konfrontowania oskarżonego z oskarżonym, świadka ze świadkiem czy biegłego z biegłym. Możliwe jest także przeprowadzenie konfrontacji świadka z oskarżonym.

Przeprowadzenie konfrontacji jest zbędne, gdy oczywiste jest, że w realiach konkretnego postępowania osiągnięcie tego jest niemożliwe/

W praktyce zaleca się ograniczanie tej czynności do dwóch osób, jednoczesne bowiem konfrontowanie kilku czy kilkunastu osób może utrudniać prawidłowy przebieg tej czynności.