# Bez kategorii

Pobicie a lekki uszczerbek na zdrowiu

blog110

Lekki uszczerbek na zdrowiu

Co musi wystąpić, by można było mówić o przestępstwie z art. 157 § 2 ?

→ naruszenie czynności narządu ciała,

→ rozstrój zdrowia,

→ trwające nie dłużej niż 7 dni.

Ściganie lekkich uszczerbków na zdrowiu odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

Za to przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 Pobicie  ( art. 158 KK )

 → jest to zajście, w którym co najmniej dwie osoby występują czynnie przeciwko innej osobie lub osobom,

→ jest to sytuacja, w której naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienia skutku w postaci :

  • pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
  • innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała

Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli natomiast następstwem opisanej powyżej sytuacji będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawca podlegał będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 .

Jeżeli następstwem pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.