# Bez kategorii

Odpowiedzialność karna sprawcy wypadku drogowego – bądź świadomym kierowcą

blog58

Spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała (doszło do jakichkolwiek naruszeń czynności narządu lub do rozstroju zdrowia) jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3. Konsekwencje czynu zależą od następstw wypadku. Jeżeli na skutek wypadku drogowego inna osoba poniosła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (osoba straci wzrok, słuch, zdolność płodzenia lub dozna innego ciężkiego kalectwa, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Należy pamiętać, że twoim obowiązkiem, jako sprawcy, jest udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zawiadomienie odpowiednich jednostek o zdarzeniu. Za nieudzielenie pomocy grozi Ci również kara pozbawienia wolności do lat 3. Twoje zachowanie względem osób poszkodowanych w wypadku drogowym również wpłynie na wymiar kary.

Odpowiedzialność karną sprawcy wypadku drogowego zwiększa stan nietrzeźwości, odurzenia lub zbieg z miejsca zdarzenia. W takich okolicznościach wymiar kary, który może wymierzyć sąd dla sprawcy czynu wynosi od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Okolicznością obciążającą jest powtórne spowodowanie wypadku gdy już raz sprawca był skazany prawomocnym orzeczeniem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo w tym stanie spowodował wypadek drogowy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku z skazaniem za przestępstwo – wtedy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest kluczowe dla następstw ewentualnego wypadku. Dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze czy zachowanie nakazanej znakami drogowymi prędkości może uchronić nas przed odpowiedzialnością karną sprawcy wypadku drogowego. Nikt nie chce mieć na sumieniu śmierci innej osoby, tym bardziej, że coraz więcej podróżujących wraz z rodzicami dzieci. Zachowajmy zdrowy rozsądek i dbajmy swoim zachowaniem o bezpieczeństwo na drogach.