# Bez kategorii

Groźby karalne – słowa, które grożą odpowiedzialnością karną

blog75

Groźba karalna to przestępstwo polegające na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa ( nie wystarczy więc grożenie wykroczeniem lub innym naruszeniem prawa) na jej szkodę lub szkodę najbliższych → osobami najbliższymi w świetle prawa są:

  • małżonek,
  • zstępny,
  • rodzeństwo,
  • powinowaty w tej samej linii lub stopniu,
  • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,
  • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,

jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Za popełnienie tego przestępstwa grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przepis ten chroni wolność psychiczną człowieka, przedmiotem ochrony jest tutaj wolność od strachu.  Na przykład przestępstwem będzie wypowiedzenie w stosunku do drugiej osoby słów: „zabiję Cię”, „ pobiję Twoją siostrę”, grożenie kradzieżą.

Bardzo ważną rzeczą jest rozróżnienie czy sprawca działa świadomie, czy tez nie. Jeśli osoba zdaje sobie sprawę, ze jego działanie wywołuje u ofiary uzasadnioną obawę spełnienia czynu popełnia przestępstwo z art. 190 KK. Jeśli natomiast ktoś nie zdaje sobie sprawy, że wywołuje poczucie strachu u drugiej osoby np.w sytuacji gdy groźba miała charakter żartu, nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

 Innym typem przestępstwa przeciwko wolności jest uporczywe nękanie (stalking). Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  Jeżeli następstwem tego czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.