# Bez kategorii

Jakie obowiązki może nałożyć sąd przy warunkowym zawieszeniu kary?

blogkk5

Sąd może nałożyć na osobę, której zawiesza wykonanie kary grzywnę lub inne obowiązki, których wykonywanie będzie podlegało kontroli organów państwowych. Wysokość zasądzonej grzywny jest uzależniona od rodzaju kary, która zostaje zawieszona. Jeżeli zawieszeniu ma podlegać kara ograniczenia wolności maksymalna wysokość odpowiada 135 stawkom dziennym. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności sąd może orzec grzywnę w wysokości maksymalnie 270 stawek dziennych. Ustalając wysokość stawki dziennej sąd bierze pod uwagę rodzaj przestępstwa oraz sytuację życiową skazanego.

Obok grzywny, której sąd nie musi orzec w stosunku do osoby, której karę decyduje się zawiesić warunkowo może zastosować dozór. Pod tym środkiem związanym z poddaniem sprawcy próbie należy rozumieć poddanie sprawcy nadzorowi ze strony kuratora, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, której działalność nakierowana jest na zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Dozór może mieć zarówno charakter fakultatywnego środka (sąd może orzec), bądź w przypadku niektórych grup osób obligatoryjny (sąd musi orzec). Do drugiej grupy osób należą wielokrotni recydywiści, młodociani sprawcy przestępstw umyślnych i sprawcy przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Sąd, który orzeknie o zawieszeniu kary może zobowiązać w wyroku skazanego do:

informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego,

wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób, opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

Ponadto na osobie, której zawieszono wykonanie kary może spoczywać obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części (zasądzony przez sąd w wyroku zawieszającym).