# Bez kategorii

Przestępstwa pomówienia i zniewagi w typie kwalifikowanym

Przestępstwa pomówienia i zniewagi w typie kwalifikowanym I

Przepisy kodeksu karnego odgrywają niemożliwą wprost do przecenienia rolę w zakresie dóbr osobistych – takich jak choćby cześć i godność ludzka. Sprawy o pomówienia i zniewagi, które stanowią przykład przestępstw przeciwko czci i godności, należą do spraw karnych najczęściej rozpoznawanych przez polskie sądy.

Znamiona ustawowe przestępstwa pomówienia uregulowane zostały w art. 212 § 1 k.k., zaś znamiona zniewagi – w art. 216 § 1 k.k. Pierwszy z czynów polega na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przestępstwo znieważenia polega zaś w myśl art. 216 § 1 k.k. oraz wydanego na gruncie tego przepisu orzecznictwa na zwróceniu się do innej osoby w sposób obelżywy, wulgarny, uwłaczający.

Dla każdego z tych czynów kodeks przewiduje karę grzywny lub ograniczenia wolności. Należy jednak mieć na uwadze, iż charakter każdego z tych przestępstw, polegających w aspekcie czynności wykonawczej na sformułowaniu i wyrażeniu wypowiedzi, wskazuje na szczególne zagrożenie, jakie dla czci i godności pokrzywdzonego pociąga za sobą popełnienie któregokolwiek z tych czynów z użyciem środków masowego komunikowania. Mając na względzie to szczególne niebezpieczeństwo, ustawodawca przewidział surowszą odpowiedzialność zarówno za pomówienie, jak i zniewagę w typie kwalifikowanym.

Znamieniem typu kwalifikowanego jest w obu przypadkach posłużenie się przez sprawcę środkami masowego komunikowania. W obu przypadkach też sprawcy grozi surowsza kara – grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.