# Bez kategorii

Kradzież z włamaniem – zagrożenie dla sprawcy

Kłódka

 

Dla sprawcy przestępstwa kradzieży, którego popełnienie polega na tym, iż sprawca zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. W praktyce jednak rzadko spotyka się wyroki skazujące za kradzież, którymi sąd orzekłby bezwzględną karę pozbawienia wolności, to jest nie zastosował warunkowego jej zawieszenia, bądź też przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które pozwalają w takich sprawach orzec w miejsce pozbawienia wolności – karę grzywny lub ograniczenia wolności.


Znacznie poważniejszą sankcję przepisy przewidują dla sprawców kradzieży z włamaniem. O ile bowiem sprawca w celu dokonania kradzieży pokonuje zabezpieczenie w rodzaju zamka w drzwiach, kłódki, łańcucha bądź jakiekolwiek inne zabezpieczenie fizyczne lub elektroniczne – granice ustawowego zagrożenia karą dla jego czynu wynosić będą od roku do lat dziesięciu – kary pozbawienia wolności. Należy zauważyć, iż w sprawach o kradzież z włamaniem znacznie częściej zapadają wyroki skazujące na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Kradzież z włamaniem wyłącza też możliwość uchylenia się od odpowiedzialności karnej z uwagi na wartość przedmiotu zamachu. O ile bowiem sprawca kradzieży dokona w celu przywłaszczenia zaboru mienia o wartości nieprzekraczającej ¼ części minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za płacę, jego czyn stanowić będzie nie przestępstwo, lecz wykroczenie stypizowane w art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń. Przepisu tego jednak nie stosuje się do kradzieży z włamaniem. O ile zatem sprawca kradzieży sforsuje opisane wyżej zabezpieczenia, odpowie za przestępstwo niezależnie od wartości zagarniętego mienia.