# Bez kategorii

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Więzienie

 

Skazanie na karę pozbawienia wolności pociąga za sobą niezwykle istotne skutki dla skazanego. Izolacja penitencjarna uniemożliwia mu w większości przypadków kontynuowanie pracy lub nauki, a nadto – kładzie się cieniem na stosunkach rodzinnych skazanego oraz może zaszkodzić jego zdrowiu.

W szczególnych przypadkach skazany może liczyć na odroczenie wykonania kary. Ubiegać się o to można, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie kary. Kara może też podlegać odroczeniu, gdy jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Sytuacja taka ma na ogół miejsce, gdy skazany jako jedyny dostarcza rodzinie środków utrzymania bądź też – opiekuje się ciężko chorym członkiem rodziny.

Na odroczenie wykonania kary może też liczyć kobieta w ciąży, jak również osoba samotnie sprawująca opiekę nad dzieckiem. Przesłanką odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności może być w szczególnych przypadkach sytuacja, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności otwiera też przed skazanym perspektywę ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary. Sąd może bowiem wydać takie rozstrzygnięcie, gdy odroczenie kary nieprzekraczającej jednego roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku.