# Bez kategorii

Jak na nowo zawiesić odwieszoną karę?

3557791151_16e89efcbc_o

 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowi w wielu przypadkach wielką szansę dla skazanego i jego bliskich. Skazany pozostaje na wolności, co pozwala mu dalej pracować lub kształcić się, a w rezultacie zachować pozycję społeczną, którą niechybnie straciłby, odsiadując wyrok w zakładzie karnym. Poddanie skazanego próbie pozwala mu także podtrzymywać stosunki rodzinne i łożyć na utrzymanie członków najbliższej rodziny, co pozwala uniknąć szeregu problemów, które stanowią naturalną konsekwencję odbywania kary pozbawienia wolności.


Należy jednak pamiętać, iż warunkowe zawieszenie wykonania kary to nie tylko dobrodziejstwo, ale także zobowiązanie. Sąd, zawieszając wykonanie kary, nakłada często na skazanego liczne obowiązki, które skazany musi wypełnić w okresie próby. Niewykonanie tych obowiązków może doprowadzić do sytuacji, gdy nadzorujący przebieg próby kurator sądowy wystąpi do sądu z wnioskiem o zarządzenie wykonania kary, a sąd – wyda to zarządzenie i umieści skazanego w zakładzie karnym.
W takiej sytuacji podstawowym sposobem obrony przed wykonaniem kary jest złożenie wniosku w trybie art. 24 § 1 kodeksu karnego wykonawczego. Skazany, powołując się na nowe lub uprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, może w tym trybie wystąpić o uchylenie lub zmianę postanowienia wydanego uprzednio w postępowaniu wykonawczym. W sytuacji zarządzenia wykonania kary – wniosek ten daje skazanemu szansę na uchylenie postanowienia o zarządzeniu jej wykonania i kontynuowanie okresu próby na wolności.