# Bez kategorii

Rola notatki urzędowej w procesie karnym

Notatka

 

W aktach każdej niemal sprawy karnej znaleźć można notatki urzędowe sporządzane w toku procesu przez funkcjonariuszy Policji oraz innych służb uprawnionych do przeprowadzania czynności postępowania w myśl przepisów procedury. Notatki te dokumentują różne czynności, jedne z nich dają obraz czynności operacyjnych prowadzonych na miejscu zdarzenia przez wezwanego tam funkcjonariusza, inne opisują przebieg czynności procesowych – jak choćby oględziny rzeczy – bądź czynności mających na celu zgromadzenie informacji służących usprawnieniu postępowania, niesłużących jednak za podstawę jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.


Notatka urzędowa pełni rolę informacyjną. Zawiera częstokroć informacje obejmujące chociażby dane osobowe uczestników postępowania, co pozwala jego organom nawiązać z uczestnikami kontakt w sytuacji, gdy jest to konieczne dla celów postępowania. Notatki te zawierają również w wielu przypadkach szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i okoliczności samego zdarzenia objętego procesem. Informacje te mają kluczowe znaczenie zarówno dla oskarżyciela, jak i dla przeglądającego akta obrońcy. Wiadomości te bowiem pozwalają obu stronom sprecyzować założenia strategii procesowej i dobrać jak najlepiej wnioski dowodowe zmierzające do wykazania okoliczności na poparcie zajmowanego stanowiska procesowego.
Z całą pewnością należy jednak odmówić notatce urzędowej waloru dowodowego. Przepisy procedury karnej stanowią bowiem, iż niedopuszczalne jest zastąpienie taką notatką protokółu czynności procesowej tudzież zeznań świadka i ujawnienie jej w charakterze dowodu z dokumentu na rozprawie. Oznacza to, iż niezależnie od woli prokuratora, któremu może zdarzyć się żądać w akcie oskarżenia włączenia takiej notatki do materiału dowodowego sprawy, wydany w sprawie wyrok nie może opierać się w jakiejkolwiek mierze na notatce.