# Bez kategorii

Jazda, prowadzenie w stanie nietrzeźwości (po pijaku), pod wpływem środka odurzającego (narkotyków) samochodu (auta) i wypadek a odszkodowanie. Kancelaria Adwokat Łódź radzi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Art.178a.
§1.Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§3. (uchylony).
§4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przedmiotem ochrony jest bezpieczeństwo w komunikacji, a w konsekwencji życie i zdrowie człowieka oraz mienie

Karane jest to, że sprawca, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Prowadzić to kierować jakimś środkiem lokomocji. W zakres tego pojęcia wchodzą czynności szeroko związane z wprawianiem w ruch i dalszym ruchem pojazdu oraz czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdu. Prowadzącym jest nie tylko taka osoba, która prowadzi pojazd, ale także ten, kto wydaje dyspozycje, które są dla kierującego wiążące. O prowadzeniu pojazdu może być mowa tylko wówczas, gdy pojazd znajduje się w ruchu

Prowadzeniem pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 178a § 1 kk jest także kierowanie pojazdem z wyłączonym silnikiem, holowanym przy pomocy linki holowniczej. (Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 12 września 2002 r. II AKa 361/2002)

Inny pojazd niż określony w § 1, to inny niż pojazd mechaniczny, przykładowo: rower, zaprzęg z końmi, ryksza, wózek dla inwalidów.

W przeciwieństwie do przestępstwa przewidzianego w § 1, które może być popełnione w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch lądowy, wodny lub powietrzny, czyn opisany w § 2 może być popełniony tylko na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania albo w strefie ruchu, a więc tylko w miejscu, gdzie odbywa się ruch drogowy. Nie stanowi zatem przestępstwa według § 2, przykładowo kierowanie przez pijanego lotnika helikopterem, gdyż odbywa się to ruchu powietrznym, a nie lądowym.

„Kierowanie pojazdem mechanicznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości narusza podstawową zasadę bezpieczeństwa w ruchu. Zawartość alkoholu we krwi przekraczająca 0,5‰ stanowi dowód stanu nietrzeźwości, a przekraczająca 0,2‰ stanowi dowód stanu wskazującego na użycie alkoholu. Jeżeli analizy krwi nie dokonano albo według oceny sądu prawidłowość przeprowadzenia dowodu z niej budzi wątpliwości, wygląd sprawcy i jego zachowanie się oraz fakty związane ze spożywaniem przez niego alkoholu powinny być brane za podstawę ustaleń, czy sprawca był nietrzeźwy. (…) Tolerancja osobnicza na alkohol nie uzasadnia przyjmowania indywidualnych progów nietrzeźwości. Tolerancja ta zależy od tylu nieuchwytnych i zmiennych czynników, że ustalenie jej przez sąd dla każdego wypadku nie jest możliwe. Nic nie przemawia też za uprzywilejowaniem osób, które wbrew dyscyplinie ustawowej prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu, zwłaszcza że osoby te nie mogą mieć pewności, czy w danej sytuacji organizm ich nie zareaguje na spożyty alkohol. (…)

Ustalając zawartość alkoholu we krwi sprawcy w chwili wypadku, sądy powinny uwzględniać, że po spożyciu alkoholu można wyróżnić następujące fazy:

1) wchłaniania, w czasie której stężenie alkoholu we krwi narasta, gdyż proces wchłaniania następuje szybciej niż spalania,

2) równowagi,

3) eliminacji, kiedy stężenie alkoholu we krwi maleje na skutek spalania i częściowego wydalania. (…) Jeżeli nie dokonano analizy krwi na zawartość alkoholu albo istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, czy analiza taka została przeprowadzona w sposób prawidłowy, sądy powinny opierać swe ustalenia co do ewentualnej nietrzeźwości sprawcy na innych dowodach. Dowody te powinny zmierzać do odtworzenia wyglądu i zachowania się sprawcy po wypadku oraz do wyjaśnienia czasu, rodzaju i ilości spożytego alkoholu oraz konsumowanych posiłków przez sprawcę”. (Uchwała Pełnego Składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 r. V KZP 2/74)

Zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez oskarżonego, odpowiadająca stężeniu alkoholu we krwi, została zmierzona dwukrotnie o godz. 20.25 i o godz. 20.27, wyniosła w obydwu wypadkach 0,24 mg/l. W sprawie brak jest zaś innych dowodów, które mogłyby dać podstawę do dokonania innego niż wskazane oznaczenia zawartości alkoholu w organizmie lub do niego prowadzącej. Zgodnie natomiast z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.), obecność w wydychanym powietrzu do 0,25 mg/l oznacza u osoby, do której wynik taki się odnosi, stan po użyciu alkoholu, nie zaś stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 115 § 16 k.k. Te bezsporne ustalenia faktyczne jasno wskazują, że czyn przypisany Z. F. w zaskarżonym wyroku, nie stanowił przestępstwa. Uznanie zatem, iż wyczerpał znamiona występku z art. 178a § 2 k.k. nastąpiło z rażącym i mającym wpływ na treść wyroku, naruszeniem tego przepisu. Czyn, za który Z. F. został skazany, stanowił zaś wykroczenie z art. 87 § 2 k.w.(Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 kwietnia 2007 r. IV KK 112/2007)

Ocena tego czy i jaką moc dowodową przyznać alkomatowi kalibrowanemu bez aktualnej legalizacji należy do sądu. (Uchwała Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 6 maja 2004 r. SNO 11/2004)

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo opisane w § 2 zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. w obu przypadkach możliwe jest odstąpienie od wymierzenia kary bądź warunkowe umorzenie postępowania karnego.

.Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w zdaniu powyżej. W razie skazania za przestępstwo przewidziane w art. 178a sąd może orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W myśl § 4 art. 178a, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, zagrożenie karne zwiększa się. Przepis ten przewiduje bowiem karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Popełnienie czynu wskazanego w art. 178a § 4 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego za wykroczenie, nie stanowi podstawy obostrzenia kary na podstawie tego przepisu, gdyż nie mamy do czynienia z dwoma przestępstwami, a z jednym przestępstwem i jednym wykroczeniem.

Ciekawe orzeczenia na temat prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, które są przydatne w praktyce sądowej:

Dla przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk nie jest znamienne prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej. Wystarczające jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Ograniczenie miejsca przestępstwa do drogi publicznej (lub strefy zamieszkania) zastosowano w § 2 tego artykułu. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 lipca 2004 r. II AKa 131/2004)

Niemożność precyzyjnego ustalenia stopnia nietrzeźwości oskarżonego wobec braku pomiaru zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, pozwala sądowi orzekającemu, na podstawie innych dowodów (zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego) dokonać ustalenia, że oskarżony znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd mechaniczny, zwłaszcza wówczas, gdy te dowody osobowe jednoznacznie wskazują na to, iż stopień stężenia alkoholu, chociażby z uwagi na ilość jego spożycia, musiał – i to znacznie – przekroczyć normy określone treścią przepisu art. 115 § 16 kk.(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2003 r. II AKa 30/2003)

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości mimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi jeden czyn wyczerpujący znamiona występku z art. 178a § 1 kk i z art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. (Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 31 października 2002 r. II AKa 431/2002)

Zachowanie sprawcy kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka odurzającego, który w następstwie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powoduje wypadek komunikacyjny, stanowi dwa odrębne czyny zabronione – jeden określony w art. 178a § 1 lub 2 kk, drugi zaś w art. 177 § 1 lub 2 w zw. z art. 178 § 1 kk. (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 19 lipca 2006 r. III KK 139/2006)

Skoro czynność wykonawcza przestępstwa z art. 178a § 1 kk polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a zatem nie można popełnić tego przestępstwa, nie prowadząc pojazdu mechanicznego, to pojazd mechaniczny stanowi przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. Orzeczenie do sprawcy tego przestępstwa na mocy art. 44 § 2 kk przepadku pojazdu mechanicznego jest w pełni dopuszczalne. Słuszność takiej decyzji warunkuje indywidualizacja reakcji karnej w konkretnej sprawie, gdyż ustawa nie wprowadza takiego obowiązku jak czyni to w odniesieniu do środka karnego z art. 42 § 2 kk.(Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2006 r. II Ka 415/2006)

Nie można pomijać związku między rodzajem pojazdu, który sprawca prowadził w chwili popełnienia czynu, a zakresem orzeczonego przez sąd zakazu. (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 7 stycznia 2008 r. II KK 225/2007)

Nietrzeźwy nie prowadzi po pijanemu (a więc nie popełnia przestępstwa z art. 178a § 1 kk), kiedy pcha zepsute auto. Wyłączony silnik pozbawia bowiem auto cech pojazdu mechanicznego.(Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z roku 2006 II KZ 115/2006)

Jakkolwiek przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. nie mieści się w katalogu przestępstw wymienionych wprost w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, to nie oznacza, że jego popełnienie nie może stanowić podstawy do cofnięcia pozwolenia na broń. Rodzaj tego przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia dają wystarczającą podstawę do przyjęcia, iż istnieje niebezpieczeństwo użycia broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2012 r. II OSK 485/2011)

Ustalając stan nietrzeźwości powinno się uwzględniać stopień błędu urządzenia pomiarowego. (Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2002 r. II Waz-1.1/2002)

Pojęcie środka odurzającego w rozumieniu art. 178a kk obejmuje nie tylko środki odurzające wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179 poz. 1485), lecz również inne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, których użycie powoduje obniżenie sprawności w zakresie kierowania pojazdem. (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 27 lutego 2007 r. I KZP 36/2006)